Algemene kampvoorwaarden

 1. De ouder/voogd schrijft het kind steeds in voor het kamp. Inschrijven kan uitsluitend online (ksabentille.be).
  Onmiddellijk na inschrijving wordt een bevestiging per e-mail verzonden naar de ouder/voogd.
 2. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief.
  Betalen kan uitsluitend via overschrijving naar het rekeningnummer BE69 7370 5556 5178. De uiterste betaaldatum is 13 augustus 2022. De benodigde gegevens worden na elke inschrijving per e-mail verzonden.

  De ouder/voogd ontvangt betaalherinneringen wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig betaald wordt. KSA Sint-Jan Bentille behoudt zich het recht de inschrijving te annuleren indien er geen reactie, betaling of annulatie volgt via de ouder/voogd op de uitgestuurde betaalherinneringen.

  Nadat KSA Sint-Jan Bentille het inschrijvingsgeld ontvangen heeft, wordt een betaalbevestiging per e-mail verzonden naar de ouder/voogd.
 1. Spreiding of uitstel van betaling kan worden aangevraagd via info@ksabentille.be waardoor betaalherinneringen even worden stopgezet. Deze verzoeken worden met discretie behandeld.
 2. De kostprijs van het kamp bedraagt €170 voor het eerste kind en €160 voor de broers/zussen.
 3. Het inschrijvingsgeld omvat alle kosten: materiaal, accommodatie, eten, vervoer, begeleiding en verzekering.
 4. Annulatie van het kamp
  1. Annulatie door een ouder/voogd
   De ouder/voogd dient de aanvraag tot annulatie steeds actief door te geven aan KSA Sint-Jan Bentille ter registratie. Een annulatie doorgeven kan per e-mail (info@ksabentille.be). De ouder/voogd ontvangt een bevestiging van annulatie per mail en de betaalherinneringen worden stopgezet. KSA Sint-Jan Bentille kan de vrijgekomen plaats aanbieden aan een andere (reserve)deelnemer.
  2. Annulatievoorwaarden
   Als het kamp nog niet betaald is, wordt de inschrijving kosteloos geannuleerd. Als het kamp reeds betaald was, wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort.
  3. Annulatie door de organisator
   Door overmacht (bv. pandemie), in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan het kamp geannuleerd worden of wijzigen van locatie. KSA Sint-Jan Bentille houdt zich eraan de ouder/voogd tijdig in te lichten. KSA Sint-Jan Bentille kan niet garanderen dat het volledige bedrag terugbetaald wordt in geval van annulatie door overmacht.
 1. In uitzonderlijke gevallen kan een geplande uitstap of activiteit wijzigen. Indien de ouder/voogd de volledige inschrijving om deze reden wenst te annuleren, gebeurt dit onder onze bestaande annulatievoorwaarden (6B).
 2. De ouder/voogd kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de kampverantwoordelijke(n) ter plaatse. De gegevens van de kampverantwoordelijke(n) staan steeds vermeld in het kampboekje.
 3. Toediening medicatie op kamp: de ouder/voogd verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens de bijsluiter over te dragen aan de leiding/kookploeg ter plaatse voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De leiding/kookploeg verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampperiode nodig is. Hij/zij, of KSA Sint-Jan Bentille kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

  Medicatie verkrijgbaar zonder doktersattest kan, na akkoord door de ouder/voogd, toegediend worden door de leiding/kookploeg indien een deelnemer kwaaltjes vertoont. (diarree, misselijkheid, pijn, maag ongesteldheid, keelpijn, verkoudheid, …). Toediening gebeurt altijd volgens de aangegeven dosis in de bijsluiter. Bij langdurige klachten wordt er contact opgenomen met een huisarts.
 1. Als pluralistische organisatie ziet KSA Sint-Jan Bentille de toenemende diversiteit in de samenleving als realiteit en verrijking. KSA Sint-Jan Bentille wil diversiteit (ongeacht geslacht, leeftijd, etniciteit, ziekte, beperking, seksuele voorkeur; …) verwelkomen en kansen geven aan elk kind binnen de mogelijkheden van ons leidingsteam.
 2. Op momenten wanneer een deelnemer de kwaliteit van onze werking of het welbevinden van andere deelnemers en/of leiding dusdanig in het gedrang brengt, behoudt KSA Sint-Jan Bentille zich het recht in dialoog te gaan met de betrokken partijen en indien nodig het kamp te beëindigen voor deze deelnemer. De ouder/voogd ontvangt geen terugbetaling voor de afwezige dagen.
 3. KSA Sint-Jan Bentille maakt beeldmateriaal van de activiteiten en de deelnemers tijdens het kamp. Mits toestemming van de ouder/voogd kunnen deze foto’s ook gebruikt worden voor onze sociale media, de website, brochures en andere publicitaire doeleinden binnen onze vereniging. Online gepubliceerd beeldmateriaal kan steeds verwijderd worden. Hiervoor verzoeken we u een e-mail te sturen (info@ksabentille.be).
 4. KSA-kampen zijn fiscaal aftrekbaar. De ouder/voogd ontvangt, na aanduiding van het selectievakje op het inschrijvingsformulier, het fiscaal attest per e-mail. Een fiscaal attest is kan enkel gemaakt worden voor deelnemers jonger dan 14 jaar.
 5. Het is mogelijk om een deel van het inschrijvingsgeld terug te vorderen van de mutualiteit. Hiervoor dient de ouder/voogd het formulier van de mutualiteit (ingevuld) per e-mail te versturen. De kampverantwoordelijke(n) zullen dit formulier verder vervolledigen en de volledig ingevulde versie per e-mail terugbezorgen aan de ouder/voogd.
 6. Alle deelnemers van het kamp zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
 7. KSA Sint-Jan Bentille kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte voorwerpen.
 8. Roken en drugsgebruik is steeds verboden op de kamplocatie.

Door het inschrijvingsformulier te verzenden bevestigt u de kampvoorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Slotopmerking

Als we grondige wijzigen doorvoeren in onze kampvoorwaarden, zullen we dat steeds aankondigen. Onderaan dit document vermelden we steeds wanneer de verklaring het laatst werd aangepast.

Laatst gewijzigd op 08/07/2022.